Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych wskazuje, że osoby opiekujące się dorosłą osobą niepełnosprawną i korzystające z tego powodu z innych świadczeń mogą złożyć wniosek o przyznanie wyższego świadczenia.

Formy wsparcia finansowego opiekunów osób starszych

Opiekunowie obecnie mogą korzystać z trzech form pomocy:

  • świadczenie pielęgnacyjne – otrzymać je można, jeśli niepełnosprawność podopiecznego powstała nim skończył 18 lub 25 lat
  • zasiłek opiekuńczy – dla opiekunów zajmujących się członkiem rodziny, który niepełnosprawny stał się w dorosłym życiu
  • zasiłek dla opiekuna – dla tych, którzy korzystali ze świadczenia pielęgnacyjnego przed rokiem 2013, ale ze względu na wprowadzenie kryterium wieku utraciły możliwość jego otrzymywania.

Coraz więcej opiekunów rezygnuje z zasiłku na rzecz świadczenia pielęgnacyjnego

Opiekunowie coraz liczniej zaczynają składać wnioski w gminach o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego, jednocześnie zapewniając, że zrezygnują z zasiłku. W sądzie powołują się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 21 października 2014 roku, w którym orzekł, że art. 17 ust. 1B ustawy o świadczeniach rodzinnych jest niezgodny z art. 32 ust.1 konstytucji. Oznacza to, że różnicowanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego osób sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną po ukończeniu przez nią wieku określonego w tym przepisie ze względu na moment powstania niepełnosprawności nie powinno mieć miejsca.

Choć gminy najczęściej odrzucają wnioski, to apelacje do sądu wyższej instancji przynoszą oczekiwane efekty. Sądy bowiem coraz częściej orzekają na korzyść opiekunów.

Powodem składania wniosków o zasiłek pielęgnacyjny jest jego wysokość. Obecnie wynosi 1583 zł miesięcznie, objęty jest coroczną waloryzacją, a przyznawany jest bezterminowo. Natomiast zarówno zasiłek opiekuńczy, jak i zasiłek dla opiekuna wynoszą po 620 zł. Przyznanie ich ograniczone jest kryterium dochodowym. Konieczne jest również składanie wniosku każdego roku. Nic więc dziwnego, że opiekunowie chcą wybrać świadczenie, które jest dla nich o wiele bardziej korzystne.

Negatywne rozpatrzenie wniosku to nie koniec

Kiedy w gminie wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego zostanie odrzucony, opiekun składa odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Zdarza się, że już na tym etapie uzyska on pomoc. Jeśli jednak i tutaj spotka się z odmową, może złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Wyrok Trybunału, który wskazał, że kryterium wiekowe w przyznawaniu świadczenia pielęgnacyjnego nie jest zgodne z prawem pozwolił opiekunom na większą skuteczność w staraniu się o otrzymanie korzystniejszej pomocy. Według sądów odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego opiekunom jest bezpodstawna. Dodatkowo nie musi on rezygnować z pobieranego zasiłku do momentu, w którym nie otrzyma potwierdzenia, że świadczenie, o które się ubiega, zostanie mu przyznane.