Posiadasz oszczędności? Nadwyżkę w swoim budżecie?
Lokując z nami pieniądze możesz uzyskać ok. 11% stopę zwrotu.
Szczegóły unikatowego produktu poniżej:

Forma prawna Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
Zarządzający Property Secured Fund S.A
Bank depozytariusz Raiffeisen Bank Polska S.A.
Poziom ryzyka Umiarkowane
Horyzont inwestycyjny do 3 lat
Nabycia prywatne emisje certyfikatów inwestycyjnych
Renta – stopa zwrotu co kwartał wypłacane, oczekiwane min. 11% netto rocznie
Wycena funduszu miesięczna
Umorzenie środków po 9 miesiącach od emisji, kwartalne
Minimalna kwota inwestycji 20 000 PLN
Opłata dystrybucyjna 5% jednorazowo
Opłata za zarządzanie 4% rocznie
Opłata umorzeniowa brak

FILOZOFIA INWESTYCYJNA
Property Secured Fund S.A stosuje konserwatywny i przejrzysty model inwestowania kapitału łączący ponad przeciętną oczekiwaną stopę zwrotu z bezpieczeństwem zabezpieczeń opartych na nieruchomościach. Rygorystyczna selekcja finansowanych projektów pozwala nam wybrać wyjątkowe i rentowne przedsięwzięcia.

Dla kogo?
Fundusz przeznaczony zarówno dla instytucji jak również osób fizycznych ceniących skuteczne zabezpieczenia oraz wysoką rentowność.

DLACZEGO WARTO?

Zabezpieczenie inwestycji
portfel inwestycyjny ulokowany w krótkoterminowe obligacje korporacyjne o stałym kuponie, które są emitowane przez podmioty celowe finansujące segment B2B przy zabezpieczeniu na nieruchomościach

Polityka inwestycyjna
konserwatywna polityka inwestycyjna skierowana na inwestycje w spółki celowe prowadzące działalność finansową

Profesjonalne zarządzanie
transparentny proces inwestycyjny ukierunkowany na powtarzalność i stabilność wyników

MONITORING ryzyka
niezależny MONITORING ryzyka obejmujący wszystkie istotne aspekty portfela. Biegli rzeczoznawcy weryfikujący jakość zabezpieczeń przy finansowaniu projektów

MODEL DZIAŁANIA
Fundusz inwestuje w niepubliczne emisje obligacji firm prowadzących działalność polegającą na udzielaniu krótkoterminowych pożyczek korporacyjnych zabezpieczonych na nieruchomościach. Wszystkie emisje obejmowane przez Fundusz są emisjami zabezpieczonymi.

Formą prawną zabezpieczenia wierzytelności spółek portfelowych jest przewłaszczenie na zabezpieczenie nieruchomości.

Spółki portfelowe są nadzorowane i kontrolowane przez PSF FIZ AN.

Cechuje nas:
• rygorystyczna selekcja projektów
• poszukiwanie wyjątkowych okazji inwestycyjnych
• konserwatywne podejście do ekspozycji na ryzyko oraz płynność